Hammerite Ecsettisztító és Hígító

Méret
Festékalkulátor
Your Measurements:
Szükséges mennyiség:
A legjobb eredmény érdekében használj <b>2 réteg festéket</b> {coatAmount} for {productTitle}
Fontos információ
  • Száradási idő N/A
  • Rétegek 1
Terméktulajdonságok
  • Hosszantartó védelem

Termék leírás

A Hammerite Ecsettisztító és Higító (Brush Cleaner & Thinners) oldószeres keveréket használja az egyedülálló Hammerite termékek hígításához, amennyiben a festéket szórással viszi fel a felületre, valamint a felhordó berendezések tisztításához. A Hammerite festékek ecsettel, hengerrel történő felhordásra használatra készek, higítást nem igényelnek.

Alkalmazás

Felhasználás előtt rázza össze a higítót.
Kültérre, beltérre, festőszerszámok tisztítására. Használja +5°C és +30°C között, jól szellőző helyen.
Ha befejezte a festést, a szerszámokban maradt festéket újságpapírral itassa fel. Az ecsetből távolítsa el a festéket Hammerite Ecsettisztító és Hígító segítségével.

Biztonság

Veszély! Tűzveszélyes folyadék és gőz. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Álmosságot vagy szédülést okozhat. P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 – Gyermekektől elzárva tartandó. P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P235 – Hűvös helyen tartandó. P261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P301 – LENYELÉS ESETÉN: P330 – A szájat ki kell öblíteni. P331 – TILOS hánytatni. P304 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: P312 – Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P403 – Jól szellőző helyen tárolandó. P233 – Az edény szorosan lezárva tartandó. P405 – Elzárva tárolandó. P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hulladékgazdálkodásra jogosult személynek leadva vagy visszaadva a szállítónak Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
  • Műszaki adatlap
  • Biztonságtechnikai adatlap

Ötletek & Tanácsok

  • 1. Tárolás
    +5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen. Ideális tárolási kürülmény: 21°C.A maradék Hammerite higítót tartsa jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől.A festéket ne öntse a lefolyóba, vagy természetes vizekbe.