Hammerite Spray Fényes

Méret
Your Measurements:
Szükséges mennyiség:
A legjobb eredmény érdekében használj <b>2 réteg festéket</b> {coatAmount} for {productTitle}
Fontos információ
 • Kiadósság 400 ml= 2 m2
 • Rétegek 4
Terméktulajdonságok
 • Hosszantartó védelem
 • Kiváló színtartósság
 • Könnyű felhordás

Termék leírás

A Hammerite Spray-ek összetétele megegyezik a dobozban kapható fémvédő festékekkel. Ennek köszönhetően megakadályozza a már meglévő, jól tapadó rozsda elterjedését, és korróziógátló pigmentjei különösen tartós védelmet biztosítanak a festett felületnek.

Alkalmazás

Felhasználás előtt két órán át tárolja a Sprayt szobahőmérsékleten. Rázza a dobozt függőleges irányban erőteljesen addig, amíg a keverőgolyó hallható,

Biztonság

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, <5% n-hexán. Rendkívül tűzveszé-lyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Bőrirritáló hatású. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás ese-tén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Védőkesztyű használata kötelező. Hőtől, forró felü-letektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtófor-rástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Szem-be, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZ-PONTHOZ vagy orvoshoz. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak meg-felelően.Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.
 • Műszaki adatlap
 • Biztonságtechnikai adatlapok

Ötletek & Tanácsok

 • 1. Felület előkészítés
  Dörzsölje át a felületet dörzspapírral. Minden felület legyen tiszta, száraz, málló rozsda és málló festék mentes, valamint kosz, por, és zsíradékmentes. Takarja le a környező felületet a nem kívánt fújás elkerülése érdekében. Felhasználás előtt két órán át tárolja a Sprayt szobahőmérsékleten.
 • 2. Tárolás
  +5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.